• Lorem ipsum

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van 1001vlaggen.nl

 ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, zichtzendingen en op alle overeenkomsten van 1001VLAGGEN.NL gevestigd te Drachten, hierna te noemen “1001VLAGGEN.NL”
 2. De opdrachtgever c.q. de koper zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”.
 3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met toepassing ervan.
 5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

 ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN

 1. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van 1001VLAGGEN.NL bindend.
 2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door 1001VLAGGEN.NL bindend.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN

 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van 1001VLAGGEN.NL zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding en vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft 1001VLAGGEN.NL het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. De door 1001VLAGGEN.NL in afbeeldingen, catalogi, folders, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, capaciteit, prestatie, kleur, materiaalstructuur, finish of resultaten, moeten worden geacht bij benadering en geheel vrijblijvend te zijn verstrekt. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen e.d. is 1001VLAGGEN.NL gerechtigd de verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door 1001VLAGGEN.NL worden uitgegeven en in werking treden, dan is 1001VLAGGEN.NL gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.

ARTIKEL 4: INSCHAKELING DERDEN

1001VLAGGEN.NL is bevoegd ter uitvoering van hetgeen is overeengekomen derden in te schakelen.

ARTIKEL 5: LEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN

 1. Levering geschiedt niet franco.
 2. Opgegeven termijnen waarbinnen zaken moeten zijn geleverd c.q. werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient 1001VLAGGEN.NL derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 3. Bij levering in gedeelten wordt elke fase als een afzonderlijke transactie beschouwd, en kan op overeenkomstige wijze worden gefactureerd.
 4. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat op het moment van levering over op de wederpartij.
 5. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren dan wel de te verrichten werkzaamheden uit te voeren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt 1001VLAGGEN.NL zich het recht voor de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. 1001VLAGGEN.NL stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij 1001VLAGGEN.NL in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken te leveren.
 6. Indien de wederpartij ook na verloop van de door 1001VLAGGEN.NL gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van één (1) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft 1001VLAGGEN.NL het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en interesten gehouden te zijn geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 7. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten, te voldoen onverlet.
 8. NL is verplicht de verpakking van de door hem geleverde zaken van de wederpartij terug te nemen, indien de wederpartij voor die verpakking statiegeld aan 1001VLAGGEN.NL heeft betaald, mits de verpakking onbeschadigd en compleet is en wederom als verpakking voor dezelfde soort zaken als waartoe zij gediend heeft, aangewend kan worden.
 9. NL is bevoegd om ter zake van de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij vooruitbetaling of zekerheid van hem te verlangen, alvorens tot levering over te gaan.

ARTIKEL 6: VOORTGANG LEVERING

 1. Wanneer de leveringen of de werkzaamheden, door oorzaken buiten de schuld van 1001VLAGGEN.NL, niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is 1001VLAGGEN.NL gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten, waaronder begrepen voorrijkosten, aan de wederpartij in rekening te brengen.
 2. Alle onkosten welke door 1001VLAGGEN.NL worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 7: TRANSPORT

 1. Verzending van bestelde zaken geschiedt op een door 1001VLAGGEN.NL te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De wederpartij staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming c.q. losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading c.q. lossing.
 3. 1001vlaggen.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met transport, al dan niet aan zaken de geleden.
 4. De wederpartij dient zich tegen voormelde risico’s adequaat te verzekeren.
 5. De zaken worden uitsluitend parterre afgeleverd. Indien de zaken anders dan parterre dienen te worden bezorgd, zijn de hieraan verbonden extra kosten en risico’s geheel voor rekening van de wederpartij.
 6. Niet-geaccepteerde bestellingen c.q. leveringen worden door 1001VLAGGEN.NL, voor rekening en risico van de wederpartij, opgeslagen, een en ander conform het bepaalde in artikel 5.

ARTIKEL 8: EMBALLAGE

 1. De niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage, waarin zaken worden afgeleverd, blijven eigendom van 1001VLAGGEN.NL en mogen door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze zijn bestemd.
 2. 1001vlaggen.nl is gerechtigd voor deze emballage, bij de wederpartij, statiegeld in rekening te brengen. 1001VLAGGEN.NL is verplicht deze emballage terug te nemen, mits franco geretourneerd, tegen de prijs die de wederpartij in rekening is gebracht, gedurende een door 1001VLAGGEN.NL bepaalde periode na de leveringsdatum.
 3. Indien emballage beschadigd, incompleet of verloren is geraakt, dan is de wederpartij voor deze schade aansprakelijk en vervalt zijn recht op terugbetaling van het statiegeld.
 4. Indien het –ter beoordeling van 1001VLAGGEN.NL- noodzakelijk mocht blijken, wordt emballage tegen kostprijs bij de wederpartij in rekening gebracht en niet teruggenomen.

ARTIKEL 9: RECLAMES EN RETOURZENDINGEN

 1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken c.q. het uitvoeren van de werkzaamheden tot controle ervan over te gaan. Indien zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken worden geconstateerd, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. begeleidingsbon en onmiddellijk ter kennis van 1001VLAGGEN.NL te worden gebracht. Indien aantekening op de vrachtbrief c.q. begeleidingsbon niet mogelijk is, dient de wederpartij 1001VLAGGEN.NL binnen 24 uur na ontvangst van de zaken op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door onmiddellijke schriftelijke bevestiging ervan aan 1001VLAGGEN.NL.
 2. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken of uitvoering van de werkzaamheden aan 1001VLAGGEN.NL te worden gemeld.
 3. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan 1001VLAGGEN.NL kenbaar is gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de uit te voeren werkzaamheden geacht goed te zijn uitgevoerd.
 4. Bestelde zaken worden in de bij 1001VLAGGEN.NL voorradige groothandelsverpakkingen geleverd.
 5. Het is 1001VLAGGEN.NL toegestaan 10% meer of minder te leveren dan de in de orderbevestiging toegestane hoeveelheid zonder dat hieruit verplichtingen voor 1001VLAGGEN.NL ontstaan. Voor orders en partijorders tot 1000kg bedraagt de tolerantie 20%. 1001VLAGGEN.NL zal in alle gevallen echter de uiteindelijke geleverde hoeveelheden in rekening brengen bij de wederpartij.
 6. Geringe afwijkingen in kleuren, kwaliteit en verder uitvoering van zaken, alsmede een uitval van 3% kunnen geen reden voor afkeuring zijn. Voor kunststoffen en/of verpakkingen is een breedtetolerantie van ongeveer 10 millimeter toegestaan; bij breedtes boven 400 millimeter een breedtetolerantie van ongeveer 20 millimeter, een lengtetolerantie van ongeveer 25 millimeter, een hoogtetolerantie van ongeveer 20 millimeter en een wanddikte van 10% toegestaan.
 7. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 8. NL dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
 9. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van 1001VLAGGEN.NL indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.
 10. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door 1001VLAGGEN.NL te bepalen wijze. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij 1001VLAGGEN.NL de klacht gegrond verklaart.
 11. In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens artikel 10.
 12. U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren, met uitzondering van speciaal gemaakte producten, hieronder vallen ook alle landenvlaggen, met uitzondering van de Nederlandse vlaggen.

ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

 1. NL kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover aan diens grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten dan wel indien uit wettelijke bepalingen van dwingend recht anders voortvloeit. Een zelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden of andere derden die 1001VLAGGEN.NL bij de uitvoering van zijn werkzaamheden inschakelt.
 2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van 1001VLAGGEN.NL -uit welken hoofde ook- beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de uitgevoerde werkzaamheden. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige volledige schadevergoeding.
 3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is 1001VLAGGEN.NL nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door 1001VLAGGEN.NL gesloten verzekering.
 4. Indien zich in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen, die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht 1001VLAGGEN.NL zich die zaken kosteloos te vervangen.
 5. 1001VLAGGEN.NL staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijk levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.
 6. In alle gevallen is de termijn waarbinnen 1001VLAGGEN.NL tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.
 7. Zo door 1001VLAGGEN.NL geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
 8. In geval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, neemt 1001VLAGGEN.NL de wettelijke vastgestelde garantietermijnen in acht.
 9. De wederpartij verliest diens rechten jegens 1001VLAGGEN.NL en is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart 1001VLAGGEN.NL tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
 10. voormelde schade is ontstaan door ondeskundigheid en/of met instructies van 1001VLAGGEN.NL strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de afgeleverde zaken door de wederpartij;
 11. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij niet conform de door de verkoper gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld;
 12. voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, materialen informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan 1001VLAGGEN.NL zijn verschaft en/of voorgeschreven.

ARTIKEL 11: BETALING

 1. Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum netto contant te geschieden –ook indien conform artikel 5 niet kan worden geleverd- tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
 3. zal vanaf dat tijdstip aan de wederpartij een kredietbeperkingstoeslag ter grootte van 2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist;
 4. zal de wederpartij aan 1001VLAGGEN.NL een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;
 5. zal de wederpartij, na daartoe door 1001VLAGGEN.NL te zijn genaamd, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00.
 6. heeft 1001VLAGGEN.NL het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d. een bedrag van ten minste € 20,00 ter zake van administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. 1001VLAGGEN.NL zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.
 7. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald.
 8. Ter keuze van 1001VLAGGEN.NL kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
 9. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is 1001VLAGGEN.NL bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn, indien 1001VLAGGEN.NL het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 10. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van de opeisbare factuur die het langst openstaat, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 11. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op 1001VLAGGEN.NL heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening, geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

ARTIKEL 12: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. 1001VLAGGEN.NL is rechthebbende op alle rechten van industriële en intellectuele eigendom ter zake inhoud en vorm van tekeningen, ontwerpen, constructies, producten, software modellen, omschrijvingen c.q. adviezen e.d.
 2. De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten –openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan 1001VLAGGEN.NL voorbehouden.
 3. Slechts na betaling van het ten gevolge van een gesloten overeenkomst aan 1001VLAGGEN.NL verschuldigde, komt aan de wederpartij een gebruiksrecht toe.
 4. Indien de wederpartij zich niet aan het in dit artikel gestelde houdt, maakt 1001VLAGGEN.NL zonder nadere ingebrekestelling en/of rechtelijke tussenkomst, aanspraak op een boete van € 12.000,00 per dag of een gedeelte daarvan, dat die overtreding voortduurt.

ARTIKEL 13: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. NL behoudt zich het eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen jegens 1001VLAGGEN.NL heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de prijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele schadevergoeding wegens tekort schieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.
 2. Ingeval 1001VLAGGEN.NL een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht 1001VLAGGEN.NL vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
 3. De wederpartij is verplicht 1001VLAGGEN.NL terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

ARTIKEL 14: ZICHTZENDINGEN

Uitsluitend indien 1001VLAGGEN.NL van tevoren uitdrukkelijk schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd, kunnen de door en/of namens 1001VLAGGEN.NL (af)geleverde zaken beschouwd worden als zichtzending voor shows, tentoonstellingen, beurzen en/of voor andere 1001VLAGGEN.NL aan te geven doeleinden.

ARTIKEL 15: PAND/WARRANTAGE

Tot op het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verband houdend betalingsverplichtingen jegens 1001VLAGGEN.NL heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of zaken voor opslag in de feitelijke macht van één of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. 1001VLAGGEN.NL kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van 1001VLAGGEN.NL op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

ARTIKEL 16: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en 1001VLAGGEN.NL gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator in het faillissement of de bewindvoerder ter zake van de (voorlopige) surseance van betaling de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

ARTIKEL 17: OVERMACHT

 1. In geval van nakoming van datgene waartoe 1001VLAGGEN.NL krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden, niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van 1001VLAGGEN.NL, of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst door 1001VLAGGEN.NL ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van 1001VLAGGEN.NL, is 1001VLAGGEN.NL gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens 1001VLAGGEN.NL tot aan dat moment te voldoen.
 2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d. omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen: bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij 1001VLAGGEN.NL, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.
 3. In geval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover 1001VLAGGEN.NL in gebreke mocht blijven prompt aan zijn verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de wederpartij, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contract aan 1001VLAGGEN.NL verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.

ARTIKEL 18: ANNULERING EN ONTBINDING

 1. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij annulering krachtens dit artikel overeengekomen.
 2. Annulering door de wederpartij is slecht mogelijk indien 1001VLAGGEN.NL daarin toestemt. Alsdan is de wederpartij aan 1001VLAGGEN.NL, naast vergoeding van ten minste 30% van de koopsom c.q. afgesproken prijs, verplicht tot afname van reeds bestelde zaken, alsdan niet bewerkt of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart 1001VLAGGEN.NL ter zake.
 3. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

ARTIKEL 19: HERROEPINGSRECHT

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

ARTIKEL 19: HERROEPINGSRECHT

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 ARTIKEL 20: UITSLUITING HERROEPINGSRECHT 

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven  in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 3. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 4. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 5. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 6. die snel kunnen bederven of verouderen;
 7. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 8. voor losse kranten en tijdschriften;
 9. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 10. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 11. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
 12. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 13. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 14. betreffende weddenschappen en loterijen.

 ARTIKEL 21: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

 1. Op de tussen 1001VLAGGEN.NL en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
 2. Eventuele geschillen zullen worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat 1001VLAGGEN.NL de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar 1001VLAGGEN.NL gevestigd is, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
 3. In geval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 maand nadat 1001VLAGGEN.NL aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de wederpartij kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijke bevoegde rechter.